Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

System jakości kształcenia

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Regulamin systemu jakości kształcenia

Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 6/09/2019 Senatu EUST

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu (dawniej Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę w szczególności z zakresu zdrowia publicznego, administracji, zarządzania, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, budownictwa, prawa i psychologii a także innych kierunków, determinował występowanie ze stosownymi wnioskami do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie uruchomienia kolejnych, ważnych, ale nade wszystko potrzebnych dla rynku pracy kierunków studiów.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę postanowienia Deklaracji Bolońskiej, wytyczne określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji utworzyła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wysoki poziom nauczania zagwarantowany jest przez współpracę i wspólny dialog, ale również wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Powołany przez Rektora Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zajmuje się wspomaganiem i koordynacją działań systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form oraz trybów studiów, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uczelni.

System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych EUST. Poszczególne wydziały/jednostki opracowują szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i interesariuszy zewnętrznych.


§ 1

 

Założenia ogólne:

Dążąc do kompleksowej realizacji celów Procesu Bolońskiego, którymi są:

 • przyjęcie systemu „czytelnych” i równoważnych względem siebie dyplomów ukończenia studiów;
 • wprowadzenie – co do zasady – systemu studiów dwustopniowych: opartego na dwóch cyklach kształcenia (licencjat – magister) obok funkcjonowania studiów jednolitych magisterskich na wybranych kierunkach;
 • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
 • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;
 • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego;
 • rozwój kształcenia przez całe życie (lifelong learning);
 • zwiększenie zaangażowania studentów na rzecz realizacji Procesu Bolońskiego;
 • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
 • współpraca Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą.

oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza modyfikację obowiązującego dotąd na Uczelni systemu jakości kształcenia.


§ 2

 

Celem kształcenia jest zapewnienie jego wysokiej jakości poprzez:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
 2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej dotyczącej społeczeństwa i gospodarki.
 3. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia.


§ 3

 

Podstawowym zadaniem Uczelni jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez:

 1. Prawidłową realizację obowiązujących wymogów prawnych;
 2. Ciągłe doskonalenie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów oraz opisu uzyskiwanych przez studentów w wyniku realizacji kształcenia efektów uczenia się.
 3. Zapewnienie mobilności pracowników i studentów.
 4. Włączanie w proces dydaktyczny kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie praktyczne.
 5. Tworzenie czytelnych, wyraźnych i przejrzystych struktur organizacyjnych.
 6. Kształtowanie postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty akademickiej.
 7. Dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy.
 8. Współpracę z pracodawcami, organizacjami pracodawców w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów.
 9. Współpracę w zakresie modyfikowania sylwetki absolwenta, właściwego organizowania praktyk studenckich będących ważnym ogniwem procesu kształcenia (zwłaszcza w kontekście prowadzenia kształcenia na profilu praktycznym).
 10. Włączanie studentów w proces doskonalenia kształcenia.
 11. Udzielanie pomocy, stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 12. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów poprzez prowadzenie innych form kształcenia.
 13. Inne działania zmierzające i ułatwiające osiągnięcie celów działalności Uczelni.

§ 4

 

Dla realizacji powyższych celów Uczelnia tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który koncentruje się na:

 1. Stałym monitorowaniu i zatwierdzaniu programów kształcenia i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.
 2. Zapewnieniu odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej, o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantującej wysoką jakość kształcenia.
 3. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych.
 4. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich przestrzegania.
 5. Zapewnieniu sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych Uczelni.
 6. Zapewnieniu właściwych środków wsparcia studentów.
 7. Organizowaniu zasobów informacyjnych.
 8. Weryfikacji efektów uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów .
 9. Poprawie wyników oceny programowej i kompleksowej.
 10. Kształtowaniu wizerunku Uczelni poprzez działania na rzecz osiągania wysokich wyników ocen (akredytacja, oceny parametryczne) oraz miejsc w rankingach;
 11. Stymulowaniu pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej Uczelni przejawiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość.


§ 5

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:

 1. odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego;
 2. uwzględnia działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 3. uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 4. uwzględnia oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;
 5. uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni;
 6. uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.

Wydziały Uczelni autonomicznie decydują o priorytetach działań podnoszących jakość kształcenia biorąc pod uwagę własne analizy i rekomendacje interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Uczelniany system jakości kształcenia – struktura:

Na poziomie uczelni:

 • Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia
 • Komisja ds. oceny jakości kształcenia


Na poziomie wydziałów:

 • Zespół ds. zapewniania jakości kształcenia
 • Zespół ds. oceny jakości kształcenia
 • Zespół ds. jakości kształcenia na studiach podyplomowych

Regulaminu Systemu Jakości Kształcenia

Cała treść Regulaminu Systemu Jakości Kształcenia EUST

Procedury wspomagające

Wykaz procedur wspomagających realizację WSZJK

 1. Procedura aktualizacji programów studiów
 2. Procedura oceniania i monitorowania efektów uczenia się
 3. Procedura walidacji efektów uczenia się oraz sprawdzania zasad oceniania
 4. Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
 5. Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz opis udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów uczenia się i tworzeniu/modyfikacji programów kształcenia
 6. Procedura Opracowywania Karty Przedmiotu
 7. Procedura Aktualizacji Karty Przedmiotu
 8. Procedura oceny nauczyciela akademickiego
 9. Procedura wspierania nauczyciela
 10. Procedura ankietyzacji warunków pracy nauczycieli akademickich
 11. Regulamin komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich
 12. Komisja ds. zatrudniania nauczycieli
 13. Kryteria okresowej oceny nauczyciela akademickiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 14. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
 15. Procedura przeprowadzania i hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez platformę edukacyjną
 16. Wytyczne doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w EUST w Radomiu
 17. Zatwierdzenie efektów uczenia się w dzienniku praktyk
 18. Regulamin Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych
 19. Procedura odbywania i dokumentowania studenckich praktyk zawodowych
 20. Regulamin hospitacji praktyk zawodowych
 21. Załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych
 22. Kryteria doboru opiekuna do realizacji praktyk zawodowych na kierunku zdrowie publiczne
 23. Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w miejscu pracy
 24. Załączniki do Procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w miejscu pracy
 25. Procedura zapewniania studentom Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia
 26. Procedura dyplomowania
 27. Regulamin Procedury Antyplagiatowej
 28. Procedura obsługi toku studiów
 29. Procedura archiwizacji prac przejściowych studentów
 30. Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru
 31. Procedura oceniania studentów
 32. Procedura upowszechniania informacji
 33. Procedura badań ankietowych
 34. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 35. Procedura uznawania efektów uczenia się uzyskanych w innej uczelni
 36. Procedura przeciwdziałania ściąganiu
 37. Procedura skarg i wniosków
 38. Procedura uznawania efektów uczenia się w trybie nauki zdalnej w europejskiej uczelni

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu