Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

 1. Wstęp na studia prowadzone w Uczelni jest wolny za wyjątkiem studiów na kierunku „zdrowie publiczne” (studia pierwszego i drugiego stopnia), w rekrutacji na które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub Matury Międzynarodowej.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub Matury Międzynarodowej. Podczas rekrutacji brany będzie pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i jednego przedmiotu spośród następujących: biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka (korzystniejszy dla kandydata).
 4. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
 5. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” kandydatami mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na następujących kierunkach: „lekarski”, „lekarsko-dentystyczny”, „farmacja”, „biologia”, „ratownictwo medyczne”, „położnictwo”, „pielęgniarstwo”, „dietetyka”, „elektroradiologia”, „socjologia”, „pedagogika”, „psychologia”, „prawo”, „zarządzanie”, „ekonomia”, „ochrona środowiska”, „biotechnologia”, „inżynieria biomedyczna”, „higiena stomatologiczna”. W rekrutacji brany będzie pod uwagę wynik na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich stanowiących podstawę do przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne”.


Wymagane dokumenty:
na studia I i II stopnia (kierunek „zdrowie z publiczne”)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia,
 • odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia),
 • odpis suplementu do dyplomu (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia),
 • dowód tożsamości (do wglądu).


Uwaga

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty: zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania.


Rekrutacja cudzoziemców

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia, oprócz dokumentów wskazanych w par. 5 niniejszej uchwały, zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie Uczelni następujących dokumentów:
  • certyfikat znajomości języka polskiego w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim,
  • certyfikat znajomości języka angielskiego w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim,
  • poświadczona przez Uczelnię kopię ważnej wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 2.  Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem uzyskania listu zapraszającego.

Usprawnienie rekrutacyjne dla osób niepełnosprawnych

 1. Uczelnia zapewnia osobom z niepełnosprawnością odpowiednio dostosowaną formę rekrutacji, zmieniając jej przebieg w ten sposób, aby odpowiadał on potrzebom kandydata, wynikającym z jego niepełnosprawności, nie wprowadzając jednocześnie żadnych ulg i zwolnień.
 2. Kandydatom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich umożliwia się złożenie dokumentów w pomieszczeniach bez barier architektonicznych.
 3. Kandydatom niepełnosprawnym niesłyszącym lub niedosłyszącym umożliwia się kontakt w formie pisemnej lub pomoc tłumacza języka migowego.

Uwagi ogólne

 1. Przyjęcie na studia następuje w formie wpisu na listę studentów.
 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni. Decyzję taką doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
 3. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
 4. Z osobą przyjętą na studia Uczelnia zawiera umowę o świadczenie usług edukacyjnych.
 5. Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy w roku akademickim:
  • w okresie od 15 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru zimowego r. ak. 2021/2022,
  • w okresie od 15 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. dla kandydatów rozpoczynających naukę od semestru letniego r. ak. 2021/2022.
 6. .Ogólne zasady rekrutacji w formie elektronicznej, w tym warunki oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, są analogiczne jak w przypadku rekrutacji prowadzonej w formie tradycyjnej.

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:

26-600 Radom, ul. Wodna 13/21 (Dziekanat, pok. nr 102)
e-mail: dziekanat@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55

00-180 Warszawa, ul. Miła 2,
e-mail: warszawa@eust.pl
tel. 22 490-36-55,
tel. 784-910-547

Opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Formalno-prawne zasady i tryb rekrutacji na studia w latach 2019/2020 oraz 2020/2021 precyzują stosowne uchwały Senatu EUST dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://eust.bip.gov.pl/zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia/zasady-i-tryb-rekrutacji-na-studia.html

Formularz rezerwacji miejsca na Studiach

Zarezerwuj sobie miejsce na Studiach - Biuro Rekrutacji wkrótce się z Tobą skontaktuje, aby dopełnić formalności.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu