Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Stypendia

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Informacje ogólne

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy Dziekanatu lub wysłać listem poleconym w terminie od 1 października do 15 października 2023 r. na adres: ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom

Prosimy o bardzo uważne wypełnianie wniosków i rzetelne i kompletne przygotowanie dokumentacji załączanej do wniosków.

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Zasady ubiegania się o świadczenia

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zdaniem Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).


Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek
 dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności można określić np. na podstawie treści ww. orzeczenia.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, tj. kwoty 2435,80 zł (wynagrodzenie to wynosi od 2019 r. – 6410,00 zł).


Stypendium Socjalne:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (przyjmujemy skany wyłącznie w formacie .pdf, dokumenty w formacie .jpg nie będą uwzględniane) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Wszystkie załączniki do wniosku o stypendium socjalne dostępne w sekcji „pliki do pobrania” na dole strony.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §25 regulaminu stypendialnego, a następnie przygotowanie skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formacie pdf.). Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.

Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.


Stypendium rektora:

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium rektora, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §27 regulaminu stypendialnego, a następnie – w przypadku posiadania dodatkowych osiągnięć (naukowych, sportowych lub artystycznych) – przygotowanie skanów dokumentów, które potwierdzają Państwa osiągnięcia. Wszystkie dokumenty, które dołączają Państwo do wniosku powinny być zeskanowane do formatu pdf. i tylko jako pdf. załączone do wniosku. Format jpg. nie będzie uwzględniany. Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line w zeszłym roku. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (.pdf) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student.


Stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich:

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, którzy zdali maturę w 2021 roku i są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, otrzymują stypendium rektora. Powinni tylko złożyć stosowny wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię i zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia studenta.


Pliki do pobrania:
 1. Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej 2023-2024
 2. Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów EUST
 3. Ogólne informacje dot. stypendiów
 4. Informacja dotycząca obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS
 5. Wykaz podstawowych dokumentów, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content