Czesne

Nabór letni trwa

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Osoby ubiegające się o status studenta Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu wnoszą następujące opłaty:

  • Wpisowe – 400,00 zł
  • Opłata rekrutacyjna – 85,00 zł
  • Czesne za semestr nauki


Studenci zobowiązani są również do wniesienia opłat za:

  • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości 22,00 zł.

Zdrowie Publiczne

Czesne na kierunku Zdrowie Publiczne

Prawo

Czesne na kierunku Prawo

Psychologia

Czesne na kierunku Psychologia

Studia Podyplomowe

Czesne na Studiach podyplomowych

Regulamin promocji

Dla studentów przyjętych w roku akademickim 2022/2023

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów licencjackich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za drugi semestr studiów w sposób następujący:

  • wpłaty dokonane do dnia 15 września 2022r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 600,00 zł za drugi semestr studiów.


Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów magisterskich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za drugi semestr studiów w sposób następujący:

  • wpłaty dokonane do dnia 15 września 2022r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 600,00 zł za drugi semestr studiów.


Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów podyplomowych, korzystają z rabatu za wpisowe w sposób następujący:

  • wpłaty dokonane do dnia 31 sierpnia 2022r. uprawniają do rabatu w wysokości 200,00 zł za wpisowe.


Zniżka dla studentów którzy zdecydowali się na płatność ratalną, Rektor zniósł wszelkie opłaty dodatkowe, które były w poprzednim roku akademickim z związku z czym opłaty czesnego nie są obciążone dodatkową kwotą która wynosiła 150,00 zł dodatkowo za każdy semestr.

Płatności ratalne

Studenci mogą skorzystać z płatności ratalnej

Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 20,00 zł za każde wezwanie.
W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach w/w. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań, zaś w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.
Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454
lub bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Wyszukiwarka

Skip to content