Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Prace dyplomowe

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Regulamin Procedury Antyplagiatowej

Instrukcja pisania pracy dyplomowej

W celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu studenci są proszenie o przesyłanie prac do swoich promotorów. Prace w wersji elektronicznej nie mogą przekraczać 15 MB.

Propozycje tematów

Propozycje tematów pracy dyplomowej

Wymogi merytoryczne

Wymogi merytoryczne dotyczące pracy magisterskiej

Założenia ogólne
 • Praca magisterska musi mieć charakter: badawczy – istotny w praktyce zawodowej
 • Temat pracy magisterskiej powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów: zdrowie publiczne.
Ogólne zasady budowy pracy magisterskiej
 • Strona tytułowa (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ewentualne podziękowania
 • Spis treści (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wykaz skrótów (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wstęp
 • Założenia i cel pracy
 • Materiał i metodyka badań
 • Wyniki
 • Omówienie wyników i dyskusja
 • Wnioski
 • Piśmiennictwo
 • Streszczenie
 • Wykaz tabel
 • Wykaz rycin
 • Wykaz fotografii
 • Aneks

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość liter:12, jednostronnie na białym papierze formatu A4 (wersja do dziekanatu – 2-stronnie, miękka oprawa, klejona), odstęp 1.5, marginesy – 3,5 cm lewy 1,5 cm prawy. Strony powinny być ponumerowane (za wyjątkiem strony tytułowej i spisu treści), najlepiej w prawym dolnym rogu. Należy stosować obustronne justowanie tekstu.

Oznakowanie
 • Rozdziały i podrozdziały należy oznaczać cyframi arabskimi.
 • Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.
 • Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.
 • Można użyć „nagłówka”, który zawiera tytuł rozdziału. Poprawia to czytelność tekstu, ułatwia poszukiwanie poszczególnych stron.
Strona tytułowa

Powinna zawierać informacje (wg dołączonego wzoru) na temat: autora pracy, jej tytułu, jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała (nazwa Wydziału), imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy.
Na górze strony należy napisać nazwę Wydziału, na dole „Radom” i rok, w którym praca została zrealizowana.
Wzór można pobrać

Tytuł pracy
 • Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu.
Spis treści
 • Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część.
 • Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy (rozdział, podrozdział).
Wstęp
 • Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy.
 • Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.
 • We wstępie powinno się zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne i wyniki innych wcześniejszych badań oraz umożliwić wyprowadzenie z nich pytań lub postawienie hipotez własnego badania. Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.
Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków
 • Należy stosować cytaty, czyli dosłowne przytoczenia słów innego autora.
 • Każdy cytat wymaga zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów.
 • Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.
Założenia i cel pracy
 • Zawierają hipotezy wyjściowe, które chce się udowodnić.
 • Przedstawienie problemu badawczego powinno być zaprezentowaniem tematyki badań w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza.
Materiał
 • Charakterystyka grupy badanej.
 • Zakres charakterystyki podporządkowany jest postawionej hipotezie i obejmuje zagadnienia z nią związane.
Metodyka badań
 • Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).
 • Powinna uzasadniać decyzję ich wyboru oraz zawierać precyzyjne omówienie sposobów wykonania badań.
 • Ta część pracy powinna być szczegółowa i składać się z charakterystyki próby, schematu i metod zbierania danych oraz zastosowanych procedur.
Wyniki badań
 • Analiza wyników badań własnych.
 • Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, zebrane w tabelach, przedstawione w formie graficznej lub fotograficznej.
 • Graficzna prezentacja danych ilościowych, pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wyraźnie wzbogaca treść pracy.
 • Tabele należy numerować kolejno – cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ryciny i fotografie powinno się numerować cyfrą arabską, a tytuł umieszczać pod nimi (przykład konstrukcji na końcu opisu)
Wnioski
 • Są kwintesencją pracy naukowej.
 • Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione hipotezy pracy (cele) i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń.
Wykaz piśmiennictwa
 • W pracy powinno być nie mniej niż 50 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia, które należy przygotować zgodnie ze standardem Vancouver (system numeryczny, uwzględniający kolejność cytowania poszczególnych pozycji w tekście).
 • W pracy nie wolno zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych (np. z ogólnie dostępnych stron internetowych). Student powinien korzystać przede wszystkim z publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć cytowanie podręczników.
 • Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, strony.
 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. np.:
  – Macura AB, Gniadek A: Fungi present in the indoor environment of a social welfare home. Preliminary study. Mikol. Lek., 2000, 7, 13-17.
  – Pyszkowska J: Organizacja opieki paliatywnej [w:] Podstawy opieki paliatywnej. De Walden-Gałuszko K. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 274-283.
  – Charlton R, Mucklow JC. (red): Terapeutyczne dylematy, D. W. Publishing – Poland, Szczecin 1999, 41.
 •  
Aneks – załącznik
 • Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nie uzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość.
 • Może to być np. formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.
 • Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.
 •  
Okładka pracy
 • Musi być sztywna, estetyczna.

Regulamin przygotowania i obrony

Regulamin przygotowania i obrony pracy dyplomowej

§ 1
 1. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, jak również w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program kształcenia, student pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora obowiązany jest złożyć egzamin dyplomowy oraz przygotować i obronić pracę dyplomową.
 2. Zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w Uczelni określają szczegółowo odrębne przepisy.
§ 2
 1. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, wybranego spośród nauczycieli akademickich wskazanych przez Dziekana właściwego wydziału. Listę promotorów w danym roku akademickim ogłasza Dziekan właściwego wydziału.
 2. W przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana pod kierunkiem osoby, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. W przypadkach merytorycznie uzasadnionych obowiązki promotora pracy dyplomowej mogą być powierzone, za zgodą Rektora lub upoważnionej przez niego osoby i po określeniu zakresu opieki merytorycznej, więcej niż jednemu nauczycielowi akademickiemu.
 4. W razie nieobecności promotora, mającej wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan właściwego Wydziału wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z opieką nad pracą dyplomową i ewentualnie przedłuża termin złożenia pracy.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan właściwego Wydziału może wyrazić zgodę na zmianę promotora. Wniosek studenta w tym przedmiocie wymaga uzasadnienia.
 6. Temat pracy dyplomowej ustalany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe.
 7. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę:

1) kierunek studiów wyższych oraz specjalność wybrana przez studenta,

2) zainteresowania studenta,

3) realne możliwości wykonania danej pracy.

 1. Tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez właściwą Radę Wydziału.
 2. Każda praca dyplomowa powinna być realizowana przez jedną osobę.
 3. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym, po uzyskaniu przez studenta uprzedniej zgody Dziekana właściwego Wydziału oraz promotora.
 4. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek:

1) ustalenia ze studentem tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów,

2) przedstawienia zasad przygotowania pracy dyplomowej, w tym omówienia zasad korzystania z literatury i prac osób trzecich oraz poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich,

3) systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy,

4) poinformowania studenta o obowiązku załączania do pracy dyplomowej oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy,

5) wystawienia oceny pracy dyplomowej z uwzględnieniem umiejętności korzystania z literatury, poprawności i poziomu rozwiązania problemów, poprawności językowej oraz strony graficznej pracy.

 1. Promotor dokonuje końcowego zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej.
 2. Każda praca dyplomowa podlega ocenie recenzenta.
 3. Recenzentem pracy dyplomowej może być wyznaczony przez Dziekana specjalista z zakresu danej problematyki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Ocena pracy dokonywana przez recenzenta powinna obejmować:

1) ocenę właściwości sformułowania tematu i zgodności treści z tematem,

2) ocenę układu pracy i jej struktury,

3) ocenę merytoryczną,

4) ocenę wykorzystanych źródeł,

5) ocenę formalnej strony pracy,

6) propozycje dotyczące sposobu wykorzystania wyników ewentualnych badań.

 1. Ocena pracy, o której mowa w ust. 15 powinna zostać przygotowana i złożona w Dziekanacie nie późnej niż 14 dni roboczych przed wyznaczoną datą obrony.
 2. W przypadku negatywnej oceny recenzenta Dziekan właściwego Wydziału powołuje drugiego recenzenta. Jeśli drugi recenzent ocenił pracę dyplomową pozytywnie, student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, natomiast jeśli ocenił pracę negatywnie, nie może być ona podstawą ukończenia studiów.
 3. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego może zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 31 grudnia. W przypadku, gdy student ponownie nie złoży pracy dyplomowej w określonym terminie może ubiegać się o powtarzanie semestru.
 4. Ostateczna ocena pracy dyplomowej, uwzględniana przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta pracy lub oceny promotora i recenzentów, jeśli powołano więcej niż jednego.
 5. Student składa pracę dyplomową do Dziekanatu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dziekan właściwego Wydziału może przedłużyć termin oddania pracy dyplomowej.
 7. W okresie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej student zachowuje prawa studenta.
§ 3
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1) osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów,

  2) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS,

  3) uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej,

  4) złożenie w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego wymaganych dokumentów,

  5) uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

  1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed co najmniej czteroosobową komisją, w skład której wchodzą: Dziekan właściwego wydziału lub wskazana przez niego osoba jako przewodniczący komisji, promotor, recenzent oraz sekretarz obrony.
  2. W przypadku wykonywania pracy dyplomowej dla potrzeb konkretnego podmiotu gospodarczego przewodniczący komisji może powołać dodatkowo w skład komisji, z głosem doradczym, przedstawiciela zainteresowanego podmiotu.
  3. W sytuacjach losowych dopuszcza się nieobecność promotora albo recenzenta w czasie egzaminu dyplomowego. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do odnotowania nieobecności promotora lub recenzenta w protokole egzaminu dyplomowego i potwierdzenia losowej przyczyny tej nieobecności.
  4. Egzamin dyplomowy odbywa się na terenie Uczelni.
  5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
§ 4
 1. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty.
 2. Wniosek o otwarty egzamin dyplomowy student lub promotor składają wraz z pracą dyplomową.
 3. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział, na prawach obserwatora, wszyscy zainteresowani. Uczestnicy otwartego egzaminu niebędący członkami komisji nie mogą uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
§ 5
 1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie przewodniczący komisji wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 2. Przy ustalaniu terminów egzaminów dyplomowych należy pominąć okresy wolne od zajęć dydaktycznych wynikających ze szczegółowej organizacji roku akademickiego.
 3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan właściwego Wydziału wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
§ 6
 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Data złożenia egzaminu dyplomowego jest datą ukończenia studiów.
 2. Na ostateczny wynik ze studiów składają się:

1) w 50% z średniej arytmetycznej z ostatecznych (końcowych) ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów kończących się oceną, składających się na program studiów, z zaokrągleniem do części setnych;

2) w 25% ocena pracy dyplomowej (średnia arytmetyczna ocen promotora i recenzenta);

3) w 25% ocena z egzaminu końcowego (średnia arytmetyczna ocen z pytań zadanych przed komisją).

 1. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik ze studiów, zgodnie z zasadą:

1) do 3,19 – dostateczny (3,0),

2) od 3,20 do 3,59 – dostateczny plus (3,5),

3) od 3,60 do 4,19 – dobry (4),

4) od 4,20 do 4,59 – dobry plus (4,5),

5) 4,60 do 5,00 – bardzo dobry (5).

 1. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów  należy brać pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:

1) zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który się przeniósł,

2) zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi);

3) pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student
się przeniósł.

 1. Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany przedmiot.
 2. Komisja egzaminacyjna może w uzasadnionych przypadkach przyznać wyróżnienie. Fakt ten odnotowuje się w suplemencie.
 3. Absolwent otrzymuje dyplom w ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego.
 4. Wyróżnienie może otrzymać absolwent, który:

1) ukończył studia w terminie planowym wynikającym niniejszego regulaminu,

2) osiągnął ostateczny wynik studiów nie niższy niż 4,61,

3) uzyskał z pracy dyplomowej ostateczna ocenę 5,0,

4) osiągnął z egzaminu dyplomowego ostateczna ocenę 5,0,

5) nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content