Praktyka studencka jest formą przygotowania zawodowego studentów. Celem praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.


Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę,
 • zapoznać się z otoczeniem w/w instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia
 • zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez wykonywanie zadań określonych przez organizatora praktyki
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy licencjackiej.

W okresie odbywania praktyk studenci zobowiązani są stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej placówce.


Miejsce praktyki:
 placówki szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czyli zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, przychodnie lekarskie, organy administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicja, domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, domy dla przewlekle chorych).


Zakres praktyk kierunkowej:

 1. Zapoznanie się z misją, celami, planami działań danej instytucji.
 2. Zapoznanie się z przepisami BHP
 3. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce.
 4. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę.
 5. Poznanie struktury organizacyjnej oraz modelu komunikacji w instytucji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 6. Przedmiot działania, forma prawna i system identyfikacji placówki.
 7. Zapoznanie się z metodami i technikami pracy w placówce.
 8. Relacje z podmiotami z zewnątrz.
 9. Zapoznanie się z rodzajem dokumentacji istniejącej w danej instytucji (dokumentacja kadrowa, księgowa, techniczna).

 

Praktyki specjalnościowe:

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia


Miejsce praktyki:

 • Placówki służby zdrowia (administracja zakładów opieki zdrowotnej, przychodni lekarskich, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych)
 • Organy samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (wydziały zdrowia urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Lecznictwo sanatoryjne, uzdrowiskowe (administracja)
 • Instytucje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną zdrowiaZakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Zapoznanie się z systemem zarządzania instytucji.
 4. System informatyczny
 5. Zapoznanie się z zarządzaniem finansami w organizacji służby zdrowia
 6. Zapoznanie się z zarządzaniem jakością w organizacji (analiza polityki jakości, procedury, instrukcje)
 7. Przegląd dokumentacji systemowej
 8. Uczestnictwo w przeprowadzaniu negocjacji i rozmów handlowych z klientami
 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów na określone stanowiska
 10. Przeprowadzanie analiz z zakresu zarządzania innowacjami
 11. Polityka Public Relations w danej placówce.