Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA! 
Data Inauguracji: 12.10.2024  Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Misja i strategia rozwoju wydziału

Nabór na Rok Akademicki 24/25 TRWA!
Data Inauguracji: 12.10.2024
Przyjmujemy Studentów także z innych Uczelni.

Zarezerwuj sobie miejsce na studiach.

Misja Wydziału Nauk o Zdrowiu

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Podstawa funkcjonowania Wydziału:

  • Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • Kształcenie dyplomowe i podyplomowe
  • Prowadzenie w miarę możliwości badań naukowych w zakresie nauk o zdrowiu, oparte na głębokiej wiedzy i najwyższych wartościach etycznych pomimo licznych trudności zarówno finansowych, logistycznych jak i formalnych niezależnych od Uczelni
  • Edukacja i promocja zdrowia w regionie

 

Programy nauczania realizowane w ramach Wydziału podążają za najnowszymi osiągnięciami nauki. Wykształcenie i doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne nauczycieli akademickich gwarantują przygotowanie na wysokim poziomie studentów i absolwentów do pracy zawodowej oraz podejmowania i realizowania zadań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia. Kształcenie obejmuje przekazywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwiązywaniu problemów zawodowych a także rozwijania krytycyzmu, kreatywności i przekonania o konieczności ciągłego samokształcenia. Wydział Nauk o Zdrowiu zmierza do osiągnięcia jak najwyższego poziomu realizowanych celów, stawia sobie zarówno zadania regionalne, ogólnopolskie jak i międzynarodowe.

Wydział Nauk o Zdrowie dba o wprowadzenie w życie takich wartości jak otwartość na drugiego człowieka, poszanowanie jego godności i odrębności. Ponadto nauczyciele akademiccy dbają o to, by studentom przekazać nie tylko wiedzę i fakty, ale nauczyć ich otwartego samodzielnego myślenia, zachęcić do wyrażania własnych przemyśleń i sądów, prowadzić swobodne dyskusje. Jest to jedna z głównych misji Wydziału wykształcić nie tylko świetnych specjalistów, ale przede wszystkim wspaniałych, otwartych, mądrych, ambitnych ludzi. Dzięki optymalnej ofercie edukacyjnej Wydziału opartej na realnych zapotrzebowaniach rynku pracy i uwarunkowaniach społecznych doskonale będą oni realizować swoje marzenia i cele w życiu zarówno zawodowym jak i społecznym.

Wydział Nauk o Zdrowiu co wynika z samego charakteru jednostki dba o edukację i promocję zdrowia mieszkańców regionu. Aktywnie promowane są zagadnienia dotyczące profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa jako podstawy jego dobrostanu – czynne promowanie szeroko pojętego, tak ważnego „zdrowego stylu życia” to jedna z głównych misji Wydziału.

Wydział Nauk o Zdrowiu wspiera pracowników w ich rozwoju naukowym co jest spójne ze strategią rozwoju Uczelni. Celem Wydziału jest tworzenie przyjaznej atmosfery rozwoju naukowego kadry, organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów. Nie mniej ważne jest pozyskiwanie przez Wydział nowych pracowników, składających się z najlepszych studentów zarówno rodzimej Uczelni, jak i jednostek zewnętrznych. Kolejnym punktem strategii rozwoju jest pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badań, promocję i edukację zdrowia zarówno krajowych, jak i z międzynarodowych źródeł. Celem Wydziału jest też wspieranie wszelkich inicjatyw opierających się na współpracy międzynarodowej, m. im w organizowaniu konferencji i badań naukowych.

Kształcenie studentów to jedno z podstawowych zadań każdej jednostki akademickiej. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu istnieje szeroka oferta edukacyjna na trzech szczeblach kształcenia: licencjackim, magisterskim, podyplomowym. W kolejnych latach kontynuowana będzie strategia dostosowywania prowadzonych zajęć i kierunków studiów, także studiów podyplomowych do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań społecznych. Wydział Nauk o Zdrowiu planuje poszerzenie oferty kształcenia o studia w języku angielskim oraz inicjowanie tworzenia nowych kierunków. Wszystkie te działania są i będą realizowane we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Nadrzędnym celem zarówno EUST, jak i Wydziału Nauk o Zdrowiu jest stała poprawa jakości kształcenia studentów. Dba o to Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który jest odpowiedzialny za wdrażanie wszelkich procesów promujących poprawę jakości świadczonych usług edukacyjnych, podnoszenie prestiżu pracy dydaktycznej, ocenę poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności absolwentów Uczelni oraz zwracanie uwagi na współpracę z samorządem studenckim, dotyczącą zwrotnej informacji odnośnie jakości kształcenie z punktu widzenia studenta. Wydział Nauk o Zdrowiu pragnie stale ulepszać programy nauczania, dostosowywać je do aktualnych potrzeb, w sposób jasny i przejrzysty przekazywać wiedzę. Szczególny nacisk będzie kładziony na zagadnienia „praktyczne”, tak by absolwent Wydziału nie tylko był przygotowany teoretycznie, ale także potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę jak najbardziej efektywnie. W większym stopniu powinny być również w przyszłości wykorzystywane nowoczesne metody kształcenia – elearning.

Jednym z punktów strategii rozwoju Wydziału jest też wspieranie działających już inicjatyw oraz promowanie powstawania nowych, równie ciekawych i inspirujących idei. Naczelną misją Wydziału jest wykształcenie nie tylko doskonałych absolwentów, ale także specjalistów, którzy nie boją się samodzielnie myśleć, są aktywni i potrafią realizować własne pasje i projekty. W strategii rozwoju jednostki należy podkreślić konieczność wspierania inicjatyw studenckich, promowania działalności kół naukowych oraz pomocy w organizowaniu studenckich konferencji naukowych dbając o ich wysoki poziom merytoryczny.

Praktycznym aspektem w strategii rozwoju Wydziału jest poprawa warunków studiowania poprzez działania na rzecz tworzenia i uzupełniania bazy laboratoryjnej, by uniknąć jej wynajmowania. Obecna sytuacja społeczna i ekonomiczna, w której znajduje się zarówno Uczelnia, jak i Wydział Nauk o Zdrowiu wymaga zdecydowanie większej aktywności w przedstawianiu i promowaniu działalności jednostki, kształtowaniu pozytywnego wizerunku Wydziału oraz budowaniu jego pozycji. Do tego celu konieczne są zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne i marketingowe. Jak najwięcej informacji dotyczących Wydziału powinno być zawartych na regularnie aktualizowanej i modernizowanej stronie internetowej Uczelni. Jednostka powinna dążyć do przedstawiania swoich dokonań, sukcesów i nowości także w środkach masowego przekazu (również przez tworzenie reklam dotyczących kierunków funkcjonujących na Wydziale) – zarówno w prasie, radiu, telewizji jak i internecie – np. na portalach dotyczących studiów wyższych. Organizacja Dni Otwartych na Wydziale oraz obecność pracowników Wydziału w szkołach średnich, to kolejny element przedstawianej strategii rozwoju. Nie mniej ważnym elementem jest kadra administracyjna Wydziału, która winna być odpowiednio przygotowana i przeszkolona. Działanie organizacyjne to także czynne współdziałanie w zakresie promocji zdrowia z władzami samorządowymi regionu. Jest to tym bardziej ważne, że promocja zdrowia to jedna z podstaw nowoczesnego podejścia do aspektu zdrowia.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu

Skip to content