Zdrowie publiczne

... i już!

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

430 zł

czesne miesięczne

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Studia Magisterskie

  Zdrowie publiczne

  Czesne: 430 zł / miesiąc

  Inauguracja: 10.2023

  Rekrutacja do: 30.06.2023

  Okres nauki: 4 semestry

  Tryb studiów do wyboru:

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Dostępne także: Warszawa

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Zdrowie publiczne

  Czym jest Zdrowie publiczne w EUST?

  Organizacja systemu ratownictwa medycznego

  Moduł do wyboru organizacja systemu ratownictwa medycznego jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem bądź nadzorowaniem instytucji systemu ratownictwa medycznego. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych pracą w instytucjach związanych z systemem ratownictwa medycznego. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej nadzorującej system ratownictwa medycznego w Polsce. Moduł ten przygotowuje przyszłą kadrę kierowniczą zarówno pogotowia ratunkowego, jak i centrum powiadamiania kryzysowego. Nie daje on uprawnień do pracy w charakterze ratownika medycznego. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość pracy w służbach mundurowych oraz instytucjach zajmujących się zarządzaniem systemem ratownictwa medycznego.


  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  Na zajęciach o tym profilu student zapozna się z systemem ochrony zdrowia w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rozwinie umiejętności w obszarze kierowania placówkami służby zdrowia oraz zatrudnionym w nich personelem. Oprócz tego program studiów obejmuje tematy związane z finansami i rachunkowością, marketingiem oraz finansowaniem tego typu placówek z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. Ponadto student pozyska niezbędną wiedzę z prawa, jak również pozna zasady przeprowadzania zamówień publicznych.


  Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna

  Moduł powyższy przygotowuje studentów do profesjonalnego wykonywania zadań stawianych pracownikom Inspekcji Sanitarnej na różnych szczeblach zarządzania. Studenci są zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień związanych z ochroną zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących Inspekcji Sanitarnych w Polsce i w Unii Europejskiej.

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

  Moduł do wyboru organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem instytucji ochrony zdrowia zajmującej się elektroradiologią oraz uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji i wzbogacenie wiedzy zarówno czynnych zawodowo elektroradiologów jak i osób chcących zapoznać się z organizacją usług elektroradiologicznych. Absolwenci są w pełni przygotowani do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach zajmujących się elektroradiologią oraz mogą pełnić wyższe funkcje kierownicze w administracji państwowej i samorządowej pełniącej nadzór nad zakładami elektroradiologicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia analizy organizacji instytucji elektroradiologicznych w Polsce i na świecie. Moduł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie podniesienia kwalifikacji i wiedzy w tym zawodzie w zakresie.


  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  Celem studiów na tej specjalności jest podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia. Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.


  Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia

  Specjalność ta daje teoretyczne i praktyczne podstawy wszystkich sześciu aspektów wellness: samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego, zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.


  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień to specjalność na studiach pierwszego stopnia zdrowie publiczne, która przygotowuje do pracy z osobami cierpiącymi na różne problemy natury psychicznej i uzależnieniowymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii, terapii uzależnień, zarządzania i organizacji ośrodków i programów profilaktycznych i leczniczych.


  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym

  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym uczy studentów, jak radzić sobie z sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludności na różnych poziomach. Student dowiaduje się, jak analizować i oceniać ryzyko kryzysowe, jak planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, jak komunikować się z mediami i społeczeństwem oraz jak monitorować i oceniać skutki kryzysu. Specjalność obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zarządzania kryzysowego, rodzaje i źródła kryzysów w zdrowiu publicznym, systemy ostrzegania i alarmowania, procedury i protokoły postępowania w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, koordynacja działań międzysektorowych i międzynarodowych, zarządzanie informacją i komunikacją kryzysową oraz zarządzanie stresem i traumą.


  Prawo medyczne w ochronie zdrowia

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów. Student poznaje podstawowe zasady i instytucje prawa medycznego, takie jak: odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy, zgoda na leczenie i badania medyczne, tajemnica lekarska i zawodowa, dokumentacja medyczna, transplantacja organów, prokreacja wspomagana, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ochrony zdrowia, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, kontrakty z NFZ, nadzór nad działalnością leczniczą i kontrola jakości usług zdrowotnych.


  Statystyka i informatyka medyczna

  Statystyka i informatyka medyczna uczy studentów, jak wykorzystywać narzędzia matematyczne i komputerowe do analizy i prezentacji danych związanych ze zdrowiem i chorobami. Student poznaje podstawowe pojęcia i metody statystyczne, takie jak: miary tendencji centralnej i rozproszenia, prawdopodobieństwo i rozkłady statystyczne, testy hipotez, analiza korelacji i regresji, analiza wariancji i kowariancji. Student uczy się również korzystać z programów komputerowych do obliczeń statystycznych i tworzenia wykresów i tabel. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z informatyką medyczną, takie jak: systemy informacyjne w ochronie zdrowia, bazy danych medycznych, telemedycyna, sztuczna inteligencja w medycynie, ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia.


  Bioetyka

  Bioetyka uczy studentów, jak rozwiązywać dylematy moralne i etyczne związane z życiem ludzkim i zdrowiem. Student poznaje podstawowe zasady i teorie bioetyczne, takie jak: godność i autonomia osoby ludzkiej, dobro i zło moralne, sprawiedliwość i solidarność społeczna, odpowiedzialność i sumienie. Student analizuje również konkretne problemy bioetyczne, takie jak: aborcja, zapłodnienie in vitro, klonowanie, badania na ludziach i zwierzętach, manipulacja genetyczna, eugenika, transplantacja organów, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z etyką zawodową w ochronie zdrowia, takie jak: kodeksy etyczne, etyka komunikacji lekarz-pacjent, etyka pracy zespołowej i interdyscyplinarnej.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  Organizacja systemu ratownictwa medycznego
  • Podstawowe pojęcia i zasady ratownictwa medycznego
  • Podmioty i instytucje działające w systemie ratownictwa medycznego w Polsce
  • Standardy i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi w ratownictwie medycznym
  • Koordynacja działań międzysektorowych i międzynarodowych w ratownictwie medycznym
  • Zarządzanie informacją i komunikacją kryzysową w ratownictwie medycznym

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Zaawansowane pojęcia i zasady organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
  • Modele i systemy ochrony zdrowia w różnych krajach
  • Analiza i ocena systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem usług zdrowotnych
  • Zarządzanie zmianą i innowacją w ochronie zdrowia

  Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
  • Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce i Unii Europejskiej
  • Podstawy prawne i zasady kontroli sanitarno-epidemiologicznej
  • Metody i techniki oceny ryzyka zdrowotnego związane z czynnikami środowiskowymi i zawodowymi
  • Zagrożenia biologiczne i chemiczne dla zdrowia ludzkiego i zwierzęcego
  • Profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych i pasożytniczych
  • Rola inspekcji sanitarnej w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Podstawy prawne i etyczne wykonywania zawodu elektroradiologa
  • Organizacja i zarządzanie pracownią elektroradiologiczną
  • Systemy jakości i akredytacja w elektroradiologii
  • Ochrona radiologiczna pacjentów i personelu
  • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych
  • Aspekty prawne i ekonomiczne finansowania usług elektroradiologicznych

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Pojęcie i cele opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Podstawy prawne i etyczne opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Modele i formy organizacji opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Zasady komunikacji i współpracy zespołu opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Standardy jakości i ocena efektywności opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Aspekty psychospołeczne i duchowe opieki paliatywnej i geriatrycznej

  Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia
  • Pojęcie i składniki zdrowego stylu życia
  • Podstawy prawne i etyczne zarządzania i promocji zdrowego stylu życia
  • Metody i techniki diagnozy potrzeb i problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia
  • Projektowanie i realizacja programów i interwencji promujących zdrowy styl życia
  • Ocena skuteczności i jakości działań na rzecz zdrowego stylu życia
  • Rola liderów i partnerów społecznych w zarządzaniu i promocji zdrowego stylu życia

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Pojęcie i rodzaje zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych
  • Podstawy prawne i etyczne ochrony zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień
  • Metody i techniki diagnozy i oceny stanu zdrowia psychicznego i stopnia uzależnienia
  • Formy i metody leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami
  • Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie uzależnieniom
  • Rola i zadania zespołu terapeutycznego w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami

  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Pojęcie i rodzaje kryzysów w zdrowiu publicznym
  • Podstawy prawne i etyczne zarządzania kryzysowego w zdrowiu publicznym
  • Metody i techniki identyfikacji i analizy zagrożeń kryzysowych w zdrowiu publicznym
  • Planowanie i realizacja działań prewencyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w zdrowiu publicznym
  • Ocena skutków i efektywności zarządzania kryzysowego w zdrowiu publicznym
  • Komunikacja i współpraca z innymi podmiotami w zarządzaniu kryzysowym w zdrowiu publicznym

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Podstawy prawne i etyczne ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
  • Prawa i obowiązki pacjentów i świadczeniodawców w ochronie zdrowia
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej w ochronie zdrowia
  • Zasady postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach związanych z ochroną zdrowia
  • Prawne aspekty badań naukowych i eksperymentów medycznych
  • Prawne aspekty transplantacji, biotechnologii i medycyny reprodukcyjnej

  Statystyka i informatyka medyczna
  • Podstawy statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego
  • Metody analizy i prezentacji danych medycznych
  • Wykorzystanie programów komputerowych do obliczeń i wizualizacji statystycznych
  • Podstawy informatyki medycznej i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia
  • Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych medycznych
  • Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

  Bioetyka
  • Pojęcie i historia bioetyki
  • Podstawowe zasady i koncepcje bioetyczne
  • Metody i techniki rozwiązywania problemów bioetycznych
  • Bioetyczne aspekty ochrony zdrowia i leczenia
  • Bioetyczne aspekty badań naukowych i eksperymentów medycznych
  • Bioetyczne aspekty transplantacji, biotechnologii i medycyny reprodukcyjnej

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Jeśli interesuje Cię ochrona i promocja zdrowia na poziomie populacyjnym, zapraszamy Cię na studia magisterskie zdrowie publiczne. Są one adresowane do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych oraz osób z innych dziedzin, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowia publicznego. Na studiach nauczysz się planować, realizować i oceniać programy i projekty zdrowotne, diagnozować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczności lokalnych i globalnych, analizować i interpretować dane epidemiologiczne i statystyczne, stosować zasady etyki i prawa w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, komunikować się i współpracować z innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę zdrowia. Studia przygotowują do pracy w różnych sektorach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia, takich jak: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, agencje i fundacje zajmujące się zdrowiem publicznym, jednostki badawcze i naukowe, placówki oświatowe i edukacyjne, media i firmy komunikacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i ubezpieczeniowe.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Absolwent studiów magisterskich zdrowie publiczne ma szeroką i aktualną wiedzę z zakresu ochrony i promocji zdrowia na poziomie populacyjnym. Potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce, analizując i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczności lokalnych i globalnych. Umie zaplanować, zrealizować i ocenić programy i projekty zdrowotne, wykorzystując odpowiednie metody i techniki. Zna i stosuje zasady etyki i prawa w działaniach na rzecz zdrowia publicznego. Potrafi komunikować się i współpracować z innymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę zdrowia. Jest otwarty na rozwój osobisty i zawodowy, śledzi nowe trendy i badania w dziedzinie zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych sektorach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia, takich jak: administracja publiczna, organizacje pozarządowe, agencje i fundacje zajmujące się zdrowiem publicznym, jednostki badawcze i naukowe, placówki oświatowe i edukacyjne, media i firmy komunikacyjne, zakłady opieki zdrowotnej i ubezpieczeniowe.

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  po przez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Udaj się do najbliższego biura zapisu
  lub wyślij podpisany skan.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Warianty rat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

 • płatność miesięczna: 430 zł
 • płatność semestralna: 2580 zł
 • Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjackich),
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w Rektoracie,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
  • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w Rektoracie.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 19:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz kontaktowy

  Zapraszamy do kontaktu

  Wyszukiwarka

  Studia Magisterskie

  Zdrowie publiczne

  Zapisz się na studia!

  Skip to content