Zdrowie publiczne

... i już!

studiuj na Uczelni stacjonarnie lub niestacjonarnie 

410 zł

czesne miesięczne

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Studia Licencjackie

  Zdrowie publiczne

  Czesne: 410 zł / miesiąc

  Inauguracja: 10.2023

  Rekrutacja do: 30.06.2023

  Okres nauki: 6 semestrów

  Tryb studiów do wyboru:

 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Dostępne także: Warszawa

  Zarezerwuj sobie miejsce na studiach

  Zdrowie publiczne

  Czym jest Zdrowie publiczne w EUST?

  W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia przygotowuje Cię do pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w różnych typach organizacji zdrowotnych, takich jak szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, ubezpieczycieli zdrowotnych, agencje rządowe czy organizacje pozarządowe. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł również kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia.


  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

  Elektroradiologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem za pomocą promieniowania jonizującego i niejonizującego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szpitalach, przychodniach, laboratoriach i innych jednostkach medycznych wykorzystujących techniki elektroradiologiczne. Studia na tej specjalności obejmują takie zagadnienia jak: podstawy elektroradiologii, fizyka promieniowania, aparatura elektroradiologiczna, techniki obrazowania medycznego, ochrona radiologiczna, prawo i etyka w elektroradiologii, kontrola jakości w elektroradiologii, zarządzanie jednostkami medycznymi


  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  Specjalność ta kształci osoby zainteresowane organizacją i zarządzaniem w opiece nad osobami starszymi i nieuleczalnie chorymi. Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki starzenia się, opieki geriatrycznej i paliatywnej, planowania i realizacji usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów i pacjentów terminalnych. Studia te przygotowują do pracy w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej

  Zarządzanie i promocja zdrowego trybu życia

  Specjalność zarządzanie i promocja zdrowego trybu życia na studiach pierwszego stopnia zdrowie publiczne kształci absolwentów w zakresie planowania, organizowania i realizowania działań na rzecz zdrowia i profilaktyki chorób. Na studiach dowiesz się, jak diagnozować potrzeby zdrowotne społeczności, tworzyć i wdrażać programy prewencyjne i edukacyjne, nawiązywać współpracę z innymi podmiotami związanymi ze zdrowiem publicznym oraz kontrolować i oceniać efektywność interwencji. Studia przygotowują do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się promocją zdrowia, takich jak urzędy administracji publicznej, ośrodki zdrowia, szkoły, organizacje pozarządowe czy firmy.


  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień to specjalność na studiach pierwszego stopnia zdrowie publiczne, która przygotowuje do pracy z osobami cierpiącymi na różne problemy natury psychicznej i uzależnieniowymi. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii, terapii uzależnień, zarządzania i organizacji ośrodków i programów profilaktycznych i leczniczych.


  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym

  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym uczy studentów, jak radzić sobie z sytuacjami zagrożenia zdrowia i życia ludności na różnych poziomach. Student dowiaduje się, jak analizować i oceniać ryzyko kryzysowe, jak planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, jak komunikować się z mediami i społeczeństwem oraz jak monitorować i oceniać skutki kryzysu. Specjalność obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zarządzania kryzysowego, rodzaje i źródła kryzysów w zdrowiu publicznym, systemy ostrzegania i alarmowania, procedury i protokoły postępowania w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi, koordynacja działań międzysektorowych i międzynarodowych, zarządzanie informacją i komunikacją kryzysową oraz zarządzanie stresem i traumą.


  Prawo medyczne w ochronie zdrowia

  Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów. Student poznaje podstawowe zasady i instytucje prawa medycznego, takie jak: odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy, zgoda na leczenie i badania medyczne, tajemnica lekarska i zawodowa, dokumentacja medyczna, transplantacja organów, prokreacja wspomagana, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z organizacją i finansowaniem systemu ochrony zdrowia, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, kontrakty z NFZ, nadzór nad działalnością leczniczą i kontrola jakości usług zdrowotnych.


  Statystyka i informatyka medyczna

  Statystyka i informatyka medyczna uczy studentów, jak wykorzystywać narzędzia matematyczne i komputerowe do analizy i prezentacji danych związanych ze zdrowiem i chorobami. Student poznaje podstawowe pojęcia i metody statystyczne, takie jak: miary tendencji centralnej i rozproszenia, prawdopodobieństwo i rozkłady statystyczne, testy hipotez, analiza korelacji i regresji, analiza wariancji i kowariancji. Student uczy się również korzystać z programów komputerowych do obliczeń statystycznych i tworzenia wykresów i tabel. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z informatyką medyczną, takie jak: systemy informacyjne w ochronie zdrowia, bazy danych medycznych, telemedycyna, sztuczna inteligencja w medycynie, ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia.


  Bioetyka

  Bioetyka uczy studentów, jak rozwiązywać dylematy moralne i etyczne związane z życiem ludzkim i zdrowiem. Student poznaje podstawowe zasady i teorie bioetyczne, takie jak: godność i autonomia osoby ludzkiej, dobro i zło moralne, sprawiedliwość i solidarność społeczna, odpowiedzialność i sumienie. Student analizuje również konkretne problemy bioetyczne, takie jak: aborcja, zapłodnienie in vitro, klonowanie, badania na ludziach i zwierzętach, manipulacja genetyczna, eugenika, transplantacja organów, eutanazja i opieka paliatywna. Specjalność obejmuje również zagadnienia związane z etyką zawodową w ochronie zdrowia, takie jak: kodeksy etyczne, etyka komunikacji lekarz-pacjent, etyka pracy zespołowej i interdyscyplinarnej.

  Międzynarodowe konferencje

  Działamy nie tylko w kraju!​

  Najnowocześniejsze pracownie

  Nowoczesna edukacja

  Zagadnienia programowe

  Czego nauczę się na studiach?

  Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Podstawowe pojęcia i zasady organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
  • Modele i systemy ochrony zdrowia w różnych krajach
  • Podmioty i instytucje działające w systemie ochrony zdrowia w Polsce
  • Funkcje i procesy zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia
  • Metody i narzędzia planowania, organizowania, kierowania i kontroli w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem usług zdrowotnych

  Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Podstawowe pojęcia i zasady prawa medycznego i elektroradiologii
  • Prawa i obowiązki pacjentów i elektroradiologów
  • Odpowiedzialność cywilna i karne elektroradiologów
  • Zgoda na badania i leczenie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
  • Tajemnica lekarska i zawodowa w elektroradiologii
  • Dokumentacja medyczna i radiologiczna

  Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Podstawowe pojęcia i zasady opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Podmioty i instytucje świadczące opiekę paliatywną i geriatryczną w Polsce
  • Standardy i procedury opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie zespołem opieki paliatywnej i geriatrycznej
  • Komunikacja i współpraca z pacjentem i rodziną w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie stresem i traumą w opiece paliatywnej i geriatrycznej

  Zarządzanie i promocja zdrowego trybu życia
  • Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania i promocji zdrowego trybu życia
  • Czynniki determinujące zdrowy tryb życia
  • Metody i techniki oceny i monitorowania zdrowego trybu życia
  • Metody i techniki planowania i realizacji programów i projektów promujących zdrowy tryb życia
  • Metody i techniki komunikacji i edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego trybu życia
  • Metody i techniki ewaluacji i raportowania efektów działań promujących zdrowy tryb życia

  Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Podstawowe pojęcia i zasady zdrowia psychicznego i psychoterapii uzależnień
  • Przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki diagnozy i oceny zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki profilaktyki i prewencji zaburzeń psychicznych i uzależnień
  • Metody i techniki wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzinom

  Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Podstawowe pojęcia i zasady prawa medycznego
  • Prawa i obowiązki pacjentów i lekarzy
  • Odpowiedzialność cywilna i karne lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia
  • Zgoda na leczenie i badania medyczne
  • Tajemnica lekarska i zawodowa
  • Dokumentacja medyczna

  Statystyka i informatyka medyczna
  • Podstawowe pojęcia i metody statystyczne
  • Prawdopodobieństwo i rozkłady statystyczne
  • Testy hipotez i analiza korelacji i regresji
  • Analiza wariancji i kowariancji
  • Programy komputerowe do obliczeń statystycznych i tworzenia wykresów i tabel
  • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia i bazy danych medycznych

  Bioetyka
  • Podstawowe pojęcia i zasady bioetyki
  • Zasady i teorie bioetyczne
  • Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem życia ludzkiego
  • Problemy bioetyczne związane z prokreacją wspomaganą i manipulacją genetyczną
  • Problemy bioetyczne związane z badaniami na ludziach i zwierzętach
  • Etyka zawodowa w ochronie zdrowia

  Adresaci studiów

  Kto powinien rozważyć ten kierunek?

  Jeśli interesujesz się organizacją, zarządzaniem i promocją zdrowia na poziomie indywidualnym i zbiorowym, studia licencjackie zdrowie publiczne są dla Ciebie. Na tych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci analizować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczeństwa, planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, współpracować z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz monitorować i oceniać skutki tych działań. Na tych studiach poznasz zagadnienia związane z epidemiologią, medycyną społeczną, prawem medycznym, bioetyką, statystyką i informatyką medyczną, psychologią zdrowia, edukacją zdrowotną i komunikacją społeczną. Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł pracować w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach i agencjach reklamowych.

  Sylwetka absolwenta

  Co zyskuje po studiach?

  Jeśli ukończysz studia licencjackie zdrowie publiczne, będziesz miał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i promocji zdrowia na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Będziesz potrafił analizować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczeństwa, planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, współpracować z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz monitorować i oceniać skutki tych działań. Będziesz znał zagadnienia związane z epidemiologią, medycyną społeczną, prawem medycznym, bioetyką, statystyką i informatyką medyczną, psychologią zdrowia, edukacją zdrowotną i komunikacją społeczną. Będziesz przygotowany do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach i agencjach reklamowych.

  Proces rekrutacji

  Jak zostać naszym studentem?

  1. Zarezerwuj miejsce

  W tym celu skontaktuj się z biurem rekrutacji
  po przez kontakt telefoniczny lub online.

  2. Podpisz umowę

  Udaj się do najbliższego biura zapisu
  lub wyślij podpisany skan.

  3. Witamy w EUST!

  Od tej pory jesteś naszym studentem.

  Warianty rat czesnego

  Posiadamy możliwość płatności ratalnej

 • płatność miesięczna: 410 zł
 • płatność semestralna: 2460 zł
 • Wymagane dokumenty

  Czego potrzebuję, aby się zapisać?

  • świadectwo dojrzałości,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania w Rektoracie,
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej (opcjonalnie),
  • podpisane zdjęcia legitymacyjne – 4 sztuki,
  • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej – skierowanie do pobrania w Rektoracie.

  Dodatkowe informacje

  Co jeszcze warto wiedzieć przed zapisem?

  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia w czynna do 19:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

  Uczelnia Przyjazna i Otwarta

  Nowoczesna edukacja

  Jesteśmy tu dla ciebie

  Dyżury koordynatora

  umów się na konsultację

  Formularz kontaktowy

  Zapraszamy do kontaktu

  Wyszukiwarka

  Studia Licencjackie

  Zdrowie publiczne

  Zapisz się na studia!

  Skip to content